Stadgar

Stadgar för Runöbornas förening i Sverige, org nr 802490-5633

§1 Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att sammanföra alla i Sverige boende runöbor och deras anhöriga, verka för god sammanhållning samt bidra till att samla och vårda kulturella föremål, minnen och traditioner från Runö.

Föreningen bevakar i möjligaste mån den på Runö tidigare verksamma S:ta Magdalena församlings intressen. Med runöbor avses personer vilka har sitt ursprung från Runö och deras familjemedlemmar.

§2 Föreningens säte
Föreningens säte är i Stockholms stad/kommun.

§3 Föreningens räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§4 Medlemskap
Som aktiv medlem i föreningen kan upptas varje runöbo och dennes familje-medlemmar.

Efter styrelsens prövning kan även annan person som arbetar för och sympatiserar med runöborna och dess intressen vinna inträde i föreningen. Varje aktiv medlem ska ha fyllt 18 år.

§5 Årsavgift
Varje medlem betalar medlemsavgift som fastställs vid årsmötet.                                 
Medlem som inte har betalat sin årsavgift för de två senaste kalenderåren anses ha utträtt ur föreningen.

§6 Styrelsen
Styrelsen ska verka enligt årsmötets beslut och direktiv och är mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ.

Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse, som väljs vid årsmötet före maj månads utgång. Denna styrelse skall bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter valda för två år i taget, jämte två ersättare. Halva styrelsen nyväljs växelvis varje år.

Vid röstning är den vald, som får de flesta rösterna.

Årsmötet väljer ordförande särskilt för ett år i taget.

Vald styrelse fördelar uppdragen inom sig vid ett konstituerande möte.

Ersättarna kallas till styrelsemötena och har förslags- och yttranderätt men inte beslutanderätt utom när de ersätter ordinarie ledamot. Genom lottdragning väljs den ersättare som ska inträda som ledamot vid ordinarie ledamots förfall.

§7 Föreningens firma
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassören var för sig när det gäller post- och bankfrågor. För att teckna firma i övrigt tecknar ordförande och kassör två i förening.

§8 Styrelsens ansvar
Styrelsen är ansvarig för föreningen och skall vid årsmötet avlämna skriftlig berättelse över verksamheten under det gångna året. Styrelsen ansvarar för att ekonomisk rapport lämnas för verksamhetsåret.

Styrelse skall senast en månad före årsmötet överlämna föreningens handlingar såsom styrelseprotokoll, verksamhetsberättelse samt årsredovisning till revisorerna för revision.

§9 Styrelsens möten
Styrelsen sammankallas av ordföranden och är beslutsmässig enligt de närvarandes majoritetsbeslut. Minst hälften av ordinarie styrelseledamöter samt ordförande måste därför vara närvarande. 
        
Vid ordförandes förfall kallar vice ordförande till möte.

§10 Räkenskaper och revisorer                                                    
Vid årsmötet väljs två revisorer samt en ersättare för ett år i sänder. Revisorerna granskar föreningens verksamhet och räkenskaper och framlägger revisionsberättelse till årsmötet.

§11 Ordinarie årsmöte                                                            
Det ordinarie årsmötet skall hållas före maj månads utgång.

Föreningen sammankallas minst tre veckor före planerat årsmöte genom skriftlig kallelse med dagordning, årsredovisning och om möjligt revisionsberättelse.              

Eventuella bilagor med ärenden från styrelsen eller skriftliga motioner från medlemmar som ska tas upp till beslut på årsmötet ska också biläggas vid utsändandet av årsmöteshandlingarna.

Skriftliga motioner ska ha inkommit till styrelsen senast den 15 januari, för att styrelsen ska kunna bereda ärendena och avge skriftliga svar vilka också ska bifogas årsmöteshandlingarna.

§12 Val av valberedning
Valberedningen bör bestå av minst två personer som årsmötet väljer. En av dessa är sammankallande.

§13 Dagordning årsmöte
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av mötesordförande
 4. Anmälan av mötesordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om mötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd/närvarolista
 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
 14. Val av ordförande
 15. Val av styrelseledamöter
 16. Val av ersättare
 17. Val av två revisorer och en ersättare
 18. Val av valberedning
 19. Fastställande av årsavgift
 20. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 21. Av styrelsen framlagda ärenden
 22. Motioner som inkommit till styrelsen och styrelsens svar
 23. Övriga frågor
 24. Årsmötets avslutande

§14 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när medlem/mar sänt en skriftlig anhållan till styrelsen. I anhållan ska ärenden som ska behandlas vara angivet med en kort motivering.

På det extra årsmötet skall endast de ärenden behandlas som föranlett det extra årsmötet.

Dagordningen skall innehålla punkt 1-7 enligt ovan i § 13, och därpå det eller de ärende/n som föranlett det extra årsmötet samt mötets avslutande.

Kallelse till extra årsmöte bör sändas ut senast två veckor före det extra årsmötet.

§15 Rösträtt
Varje medlem har en röst och beslut fattas med enkel majoritet.

Fullmakt till årsmötet alternativt extra årsmötet ska vara skriftlig och lämnas för en medlem. Medlem kan endast representera en fullmakt förutom sin egen röst.

Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordförande för mötet.

§16 Ändring av stadgar
Ändring av föreningens stadgar kan endast ske på ordinarie årsmöte. Beslut om ändring av hela stadgarna eller någon paragraf fordrar minst två tredjedelar av de närvarandes röster för ett första beslut. På ett extra årsmöte kan stadgeändringarna då antas definitivt. Alternativet är att stadgeändring antas på ordinarie årsmötet med samtliga närvarandes bifall.

Förslaget till ändring av stadgarna eller någon paragraf i stadgarna skall sändas ut tillsammans med övriga handlingar till mötet.

§17 Föreningens upphörande
Föreningen kan inte upphöra så länge minst 15 av de aktiva vill fortsätta dess verksamhet.

§18 Föreningens likvidation
Upphör föreningen må dess sista årsmöte bestämma hur man ska förvalta föreningens eventuella tillgångar.

§19 Föreningens namn
Om föreningen upplöses får inte namnet Runöbornas förening användas för någon ny förening som kan bildas senare och har samma syfte som nuvarande Runöbornas förening.

Föreningens ursprungliga stadgar antogs i Stockholm den 12 mars 1966 och §4 andra stycket har ändrats vid årsmötet 28 mars 2009.

Stadgarna enligt ovan har antagit på årsmötet den 22 mars 2014 i Stockholm.